12 May 2018 – Portfolyo Presentations (Arnavutköy – Moda preschool)